Get Adobe Flash player

影片輪播

台東是我家

移民節暨國際移民日活動 

台東多元文化一家親

 

行事曆

Facebook粉絲專頁

統計人數

319805
今日訪客數
昨日訪客數
本月參觀人數
上個月參觀人數
總計
1371
559
14770
13915
319805

您的位置: 100.28.132.102
 • image5
 • image19
 • image13
 • image10
 • image9
 • image3
 • image4
 • image14
 • image6
 • image1
 • image15
 • image18
 • image7
 • image17
 • image2
 • image8
 • image12
 • image11
 • image20
Previous Next

Trung tâm Dịch vụ Gia đình Dân cư mới của Huyện Đài Đông muốn gửi đến tất cả các bà mẹ, đặc biệt là các bà mẹ nhập cư mới, những lời chúc tốt đẹp nhất trước ngày Lễ Phụ Nữ.
Khi Lễ Phụ Nữ đang đến gần, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với tất cả công sức và sự hy sinh của các bà mẹ. Là một người mẹ, bạn không chỉ là trung tâm của gia đình mà còn là nơi dựa vững chắc cho con cái của bạn. Bạn phải đảm nhận vô số trách nhiệm trong cuộc sống hàng ngày của mình, bao gồm chăm sóc gia đình, con cái và công việc, đồng thời còn phải cân bằng với sự phát triển cá nhân. Sự cống hiến và hy sinh của bạn là không thể nào đong đếm được.

Đối với các bà mẹ nhập cư mới, cuộc sống của bạn có thể đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn hơn, bao gồm sự khác biệt văn hóa, rào cản ngôn ngữ và sự thích nghi với môi trường mới. Tuy nhiên, bạn dũng cảm đối mặt với những thử thách này và xây dựng một cuộc sống đẹp đẽ trong môi trường mới. Tình mẫu tử và tính cách kiên cường của bạn đáng được ngưỡng mộ và kính trọng.

Trung tâm Dịch vụ Gia đình Dân cư mới của Huyện Đài Đông luôn nỗ lực cung cấp hỗ trợ và giúp đỡ cho các bà mẹ nhập cư mới. Trung tâm của chúng tôi cung cấp hỗ trợ và tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm giáo dục gia đình, chăm sóc trẻ em và sức khỏe. Chúng tôi hy vọng có thể giúp bạn giải quyết những vấn đề gặp phải trong cuộc sống hàng ngày của mình và xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn cùng nhau.

Cuối cùng, chúng tôi muốn gửi đến tất cả các bà mẹ, đặc biệt là các bà mẹ nhập cư mới, những lời chúc tốt đẹ

The Taitung County New Residents Family Service Center would like to extend our sincerest wishes to all mothers, especially new resident mothers, on the eve of Mother's Day.

Pusat Layanan Keluarga Pendatang Baru Kabupaten Taitung ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu, terutama ibu-ibu pendatang baru.

Seiring dengan menjelangnya Hari Ibu, kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus untuk semua kerja keras dan pengorbanan yang dilakukan oleh para ibu. Sebagai seorang ibu, Anda tidak hanya menjadi pusat keluarga Anda, tetapi juga menjadi dukungan kuat untuk anak-anak Anda. Anda membawa banyak tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengurus keluarga, anak-anak, dan rumah tangga, sambil juga menyeimbangkan pekerjaan dan pengembangan pribadi. Dedikasi dan pengorbanan Anda tidak terukur.

Bagi ibu-ibu pendatang baru, kehidupan Anda mungkin akan menghadapi lebih banyak tantangan dan kesulitan, termasuk perbedaan budaya, hambatan bahasa, dan penyesuaian dengan lingkungan baru. Namun, Anda dengan berani menghadapi tantangan ini dan membangun kehidupan yang indah di lingkungan baru. Cinta dan ketahanan ibu Anda layak mendapat penghargaan dan rasa hormat dari kami.

Pusat Layanan Keluarga Pendatang Baru Kabupaten Taitung telah berkomitmen untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada ibu-ibu pendatang baru. Pusat layanan kami menyediakan bantuan dan konseling dalam beberapa bahasa, termasuk pendidikan keluarga, perawatan anak, dan kesehatan. Kami berharap dapat membantu Anda menyelesaikan masalah yang Anda hadapi dalam kehidupan sehari-hari dan membangun komunitas yang lebih baik bersama-sama.

Terakhir, kami ingin sekali lagi mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu, terutama ibu-ibu pendatang baru. Kami berharap bahwa pada Hari Ibu, Anda dapat merasakan rasa hormat dan cinta kami untuk Anda. Kami mengharapkan kesehatan, kebahagiaan, dan kegembiraan selalu menyertai Anda!

As Mother's Day approaches, we would like to express our heartfelt gratitude for all the hard work and sacrifice that mothers make. As a mother, you are not only the center of your family, but also the strong support for your children. You shoulder numerous responsibilities in your daily life, including taking care of your family, children, and household, while also balancing work and personal development. Your dedication and sacrifice are immeasurable.

For new resident mothers, your lives may face more challenges and difficulties, including cultural differences, language barriers, and adapting to a new environment. However, you bravely face these challenges and build a beautiful life in a new environment. Your motherly love and resilience are worth our admiration and respect.

The Taitung County New Residents Family Service Center has been committed to providing support and assistance to new resident mothers. Our service center provides assistance and counseling in multiple languages, including family education, child care, and health. We hope to help you solve the problems you encounter in your daily life and build a better community together.

Finally, we would like to once again extend our heartfelt wishes to all mothers, especially new resident mothers. We hope that on Mother's Day, you can feel our respect and love for you. We wish you good health, happiness, and joy always!

태동 카운티 신규 거주자 가족 서비스 센터에서는 어머니의 날을 맞이하여 모든 어머니들, 특히 신규 거주자 어머니들에게 진심으로 축하의 말씀을 전합니다.

어머니의 날이 다가오면서, 우리는 모든 어머니들이 하시는 수고와 희생에 대한 진심어린 감사의 마음을 전합니다. 어머니는 가족의 중심이 되어 아이들에게 강한 지지자가 되어주십니다. 가정, 아이들, 가사 일을 동시에 처리하며 일과 개인 발전을 균형있게 이루어내는 등 매일 수많은 책임을 지고 계십니다. 어머니들의 헌신과 희생은 대단히 큰 것입니다.

신규 거주자 어머니들은 문화적 차이, 언어 장벽, 새로운 환경에 적응하는 등 더 많은 도전과 어려움에 직면할 수 있습니다. 그러나 여러분은 이러한 도전들을 용감하게 극복하며 새로운 환경에서 아름다운 삶을 쌓아가고 있습니다. 여러분의 어머니 사랑과 탄력은 우리의 존경과 존중의 대상입니다.

태동 카운티 신규 거주자 가족 서비스 센터는 신규 거주자 어머니들에게 지원과 도움을 제공하기 위해 헌신해왔습니다. 저희 서비스 센터는 가족 교육, 육아, 건강 등 다양한 분야에서 다국어 지원과 상담을 제공하고 있습니다. 여러분들이 일상 생활에서 마주치는 문제를 해결하며 함께 더 나은 지역사회를 만들어 나가기를 희망합니다.

마지막으로, 저희는 한번 더 모든 어머니들, 특히 신규 거주자 어머니들에게 진심으로 축하의 말씀을 전합니다. 여러분들이 어머니의 날을 맞이하면서, 우리의 존경과 사랑을 느껴주시기를 바랍니다. 항상 건강하시고 행복하며 즐거운 시간 보내시기를 기원합니다!

ศูนย์บริการครอบครัวผู้อพยพใหม่ในอำเภอไต้หวันขอเสนอคำแสดงความยินดีและความอบอุ่นใจให้แก่ทุกๆ แม่โดยเฉพาะแม่ผู้อพยพใหม่ในวันแม่

เมื่อวันแม่ใกล้เข้ามา เราอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงจังต่อความหมั่นไส้และเสียสละทุกอย่างของแม่ ในฐานะแม่ คุณไม่เพียงเป็นศูนย์กลางของครอบครัวของคุณ แต่ยังเป็นกำลังสำคัญให้กับลูกของคุณด้วย คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลครอบครัว ลูกและบ้านเรือนของคุณ พร้อมทั้งยังต้องสมดุลการทำงานและพัฒนาตนเองด้วย การอุทิศตนและการสละสิ่งของของคุณนั้นถูกนับไม่ถ้วน

สำหรับแม่ผู้อพยพใหม่ ชีวิตของคุณอาจจะมีความท้าทายและความยากลำบากมากขึ้น รวมถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ข้อกำหนดภาษา และการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ อย่างไรก็ตาม คุณกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านี้ และสร้างชีวิตที่งดงามในสภาพแวดล้อมใหม่ ความรักแม่และความมุ่งมั่นของคุณนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และเคารพ

ศูนย์บริการครอบครัวผู

臺東縣新住民家庭服務中心向所有母親們,特別是新住民母親們,致上最誠摯的祝福。

母親節即將到來,我們想要在此特別感謝所有母親的辛勞和付出。作為一個母親,您不僅是家庭的中心,更是孩子們的堅強後盾。在您的生活中,您肩負著無數的責任,需要照顧家人、孩子和家庭,同時還需要兼顧工作和個人發展。您的付出和奉獻是無法言喻的。

對於新住民母親來說,您們的生活可能會面臨更多的挑戰和困難,包括文化差異、語言障礙和適應環境等問題。但是,您們勇敢地面對這些挑戰,並且在新環境中建立起美好的生活。您們的母愛和堅韌不拔的精神是值得我們學習和尊敬的。

臺東縣新住民家庭服務中心一直致力於為新住民母親提供支持和幫助。我們的服務中心提供多種語言的協助和諮詢,包括家庭教育、孩子照顧和健康等方面。我們希望能夠幫助您們解決生活中遇到的問題,並且一起建立一個更加美好的社區。

最後,我們再次向所有母親們,特別是新住民母親們,致上最真摯的祝福。願您們在母親節這一天,能夠感受到我們對您們的敬意和愛戴。希望您們永遠保持健康、幸福和快樂!